Astrup vandværk, generalforsamling

/ / Nyhed

Generalforsamling
afholdes torsdag den 23. september 2021 kl. 19.00 i
Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
4. budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
Martin Pedersen, Fiskbæk
Steen Bovtrup, Faster
Poul Refstrup, Ejstrup
6. valg af reg. revisor/statsaut. revisor – på valg er:
Beierholm Holstebro
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sletten 45, 7500 Holstebro
7. behandling af indkomne forslag
8. eventuelt
Efter generalforsamlingen er vi vært ved smørrebrød
og kaffe m/tilbehør.

Astrup Vandværk A.m.b.A.
Bestyrelsen