Vedtægter for Astrup Cykelklub

§ 1

Foreningens navn er Astrup Cykelklub.

Foreningen er stiftet den 26/3 2015 og foreningens hjemsted er Astrup, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Foreningen er registreret under CVR nr 36 67 32 57

§ 2

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke cykling, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til cykling og at øge interessen for motionscykling ved sportslige arrangementer.

§ 3

Som aktivt medlem af Astrup Cykelklub kan optages enhver, der er fyldt, eller fylder i indeværende kalenderår 14 år, og som ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål og har interesse for motionscykling.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling af holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med

Indkaldelse sker pr. mail, og det er det enkelte medlems eget ansvar at oplyse korrekt mailadresse til klubben.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen skønner det er påkrævet eller såfremt 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom til formanden.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6

Generalforsamlingen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle medlemmer der ikke er i kontingent restance har stemmeret på generalforsamlingen.

Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal blandt fremmødte på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal være varslet i indkaldelsen.

§ 7

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens aktivitet i det forlløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. I lige år vælges 1 medlem og i ulige år vælges 2 medlemmer.

Bestyrelsen afholder møder så ofte det findes nødvendigt.

§ 9

Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant

§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 11

Kontingent skal være indbetalt senest d. 15. april.

Medlemmer der ikke har betalt kontingent vil blive slettet som medlem.

§ 12

Formanden og kasserer tegner foreningen overfor 3. mand.

Foreningen kan ikke erhverve fast ejendom.

§ 13

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som dagsorden.

Til vedtagelse kræves, at halvdelen af foreningens medlemmer er mødt og at 4/5 af de fremmødte stemmer for opløsning af foreningen. Såfremt de førnævnte betingelser ikke kan opfyldes, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan ske med simple flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 14

Opløses foreningen, tilfalder foreningens formue almen nyttige formål i Faster Sogn.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26/3 2015

Bestyrelse

Poul Erik Lauritsen – Carl Oluf Lodahl – Jonna Hindhede

Suppleanter

Svend Erik Olesen – Per Hindhede