Bestyrelsen

Nedenfor er listet Aktiv Fasters bestyrelse

FunktionValgt viaNavnAdresseMail
FormandFSvend Erik OlesenHostedhøj 5E-mail
NæstformandBPernille B. MikkelsenStensbovej 3E-mail
KassererFJørgen HindhedeSkovvejen 3E-mail
SekretærFBirgith Sig PetersenLundgårdvej 9E-mail
MedlemBTove PedersenPræstevejen 3E-mail
MedlemBKristian VillumsenHøjevej 25E-mail
MedlemFJens Peder BendtsenGranlyvej 1E-mail
MedlemFMaj Lejsgaard IngemannMøllebækvej 4E-mail
MedlemFBirgitte JørgensenStensbovej 14E-mail
MedlemFAnette Milther JohanneseEgerisvej 3E-mail
MedlemBSusanne Kjær OlesenEgerisvej 38E-mail
2. suppleantRasmus VestergaardBirkevænget 14E-mail
     
For skolen / børnehaven Inger Mølholm E-mail
     
Udleje (ekstern) Susanne Kjær OlesenEgerisvej 38E-mail

B = Borgervalgt
F= Foreningsvalgt

+ Vedtægter

Vedtægter for foreningen Aktiv Faster:

§ 1 Navn

Foreningens navn er Aktiv Faster.

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Astrup, Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 3 Stiftelse

Foreningen er stiftet den 26/11 2003 og består af foreninger, organisationer og institutioner kaldet medlemsforeninger og borgere i lokalområdet kaldet medlemmer.

§ 4 Formål

Det er primært foreningens formål, ved samarbejde og god forståelse, at virke til lokalområdet må udvikle sig til gavn for alle. Foreningen kan virke som lokalområdets samlede talerør over for off. myndigheder og samarbejdspartnere.
Foreningens formål er desuden at forestå driften af Aktivitetshuset til gavn for foreningens medlemsforeninger og medlemmer fortrinsvis i lokalområdet. Dette skal ske i samarbejde med Faster Skole.

§ 5 Administration og drift

Den til foreningens formål fornødne kapital tilvejebringes gennem kontingent fra medlemsforeninger, medlemmer, institutioner, organisationer, gaver fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, private virksomheder, fonde m.v., ved udlejning af lokaler og aktiviteter iøvrigt. Disponering af årets resultat under hensyn til § 4 og kontingenter godkendes af repræsentantskabet.

§ 6 Ledelse

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de tilsluttede medlemsforeninger, hver med 2 repræsentanter og 5 repræsentanter valgt på årsmødet af de personlige medlemmer.

Medlemsforeninger udpeger selv deres repræsentanter. Navne på disse personer, skal straks skriftligt meddeles til formanden senest 14 dage før et repræsentantskabs- eller årsmøde. Repræsentanter skal være myndige. Repræsentanter sidder i repræsentantskabet for 2 år af gangen indtil udgangen af marts.

Optagelse af nye medlemsforeninger skal godkendes af repræsentantskabet. Kontingent fastsættes af repræsentantskabet.

De tilsluttede medlemsforeninger kan kun udtræde af repræsentantskabet pr. 31. december, når skriftlig meddelelse herom er givet til formanden senest 30. juni.

§ 7 Afholdelse af årsmøde

Der afholdes årsmøde ultimo marts. Her vælges 6 bestyrelsesmedlemmer blandt og af medlemsforeningerne. 5 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt og af de personlige medlemmer. Disse 5 personligt valgte er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Indkaldelsen med dagsorden annonceres i lokale medier senest den 5. marts. Endelig dagsorden med eventuelle forslag, regnskab og budget udsendes til repræsentantskabet senest 10 dage før årsmødet.

Formanden kan på bestyrelsens foranledning indkalde til ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde skal afholdes

 • når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftlig over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom,
 • når et flertal af bestyrelsen ønsker det.
 • Mødet skal afholdes senest 4 uger efter at krav herom er modtaget og at mødet er indkaldt skriftligt med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden.

§ 8 Årsmødets dagsorden og afvikling

Årsmødets dagsorden skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Repræsentantskabets godkendelse af den reviderede årsrapport, budget for det kommende år, disponering af årets resultat og fastsættelse af kontingenter.
 4. Indkomne forslag.
 5. Medlemsforeningernes valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
 6. Personlige medlemmers valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
 7. Valg af revisor, 1 ulige år og 1 lige år.
 8. Eventuelt.

Vedr. punkt 4:
Senest inden udgangen af februar måned skal skriftlig forslag være formanden i hænde.

Vedr. punkt 5 og 6:
Valg sker ved skriftlig afstemning. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsesmedlemmer der repræsentere medlemsforeningerne bør sidde i repræsentantskabet. Opstilling af kandidater skal være godkendt af kandidaten. Fremgangsmåden ved valg fastsættes af dirigenten.

Hvis en foreningsmedlems-repræsentant også er personligt medlem af Aktiv Faster kan vedkommende stemme ved valget af de 5 frit valgte.

Beslutninger på årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis et medlem ønsker det.

Hvert medlem af repræsentantskabet har en stemme. Der kan gives skriftlig fuldmagt til anden person fra samme medlemsforening/gruppen af personlige medlemmer. Ved stemmelighed bliver forslag forkastet.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal repræsentanter. Dog kræver beslutningen om foreningens opløsning, ændringer i foreningens vedtægter og udelukkelse af medlemskab at mindst 2/3 af repræsentantskabet stemmer herfor. Møder et sådant antal repræsentanter ikke frem, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkalder bestyrelsen til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte repræsentanter.

Der tages referat af Årsmødet, som underskrives af dirigenten.

Årsmødet er et åbent møde for alle interesserede. Alle har taleret, men kun medlemmer har stemmeret. (foreningsrepræsentanter og personer som er medlem af Aktiv Faster).

Senest 8 dage efter afholdt møde udsendes referat til repræsentantskabet.

§ 9 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer plus Faster Skoles leder, denne har dog ingen stemmeret.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesformanden er også repræsentantskabets formand.

Hvert år afgår skiftevis 5 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal, og 6 på ulige årstal, – ligeligt fordelt blandt medlemsforeninger og medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fravær, som forventes at vare mere end 3 måneder.

Bestyrelsen afholder møde hvert kvartal og herudover så ofte formanden eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Formanden skal sikre, at alle medlemmer indkaldes.

Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller kasserer.

På bestyrelsesmødet kan der kun træffes beslutning om emner, som er optaget på dagsordenen eller ændringsforslag hertil.

Der føres referat af bestyrelsesmøderne, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 8 dage efter mødets afholdelse med krav om ændringsønsker senest 8 dage efter udsendelsen af referatet. Indkommer ændringsønsker gentages proceduren. Det herefter godkendte referat underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.

§10 Tegningsret

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Årsrapport, budgetter

Foreningens bestyrelse skal hvert år udarbejde et budget for drift af Aktivitetshuset, der skal indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering. Endvidere skal der udarbejdes 10 årige drifts- og vedligeholdelsesplaner, der ligeledes indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering.

Foreningens bestyrelse skal hvert år udarbejde årsrapport, hvoraf driften af Aktivitetshuset skal være en specificeret note. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12 Revision

Foreningens regnskab note for drift af Aktivitetshuset revideres af Ringkøbing-Skjern Kommune. Bestyrelsen skal afgive regnskab og status inden den 1. februar. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer valg på årsmødet 1 ulige år, 1 lige år.

§ 13 Hæftelse

Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifterne, repræsentantskabet eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med foreningens virksomhed.

§ 14 Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske ved beslutning af repræsentantskabet. Vedtægtsændringer fremsendes til Ringkøbing-Skjern kommunalbestyrelse til orientering.

§ 15 Ophør

Ved foreningens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til gavn for lokalområdet.

Ovenstående vedtægter og vedtægtsændringer er vedtaget på det ordinære årsmøde den 24. marts 2010 og fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering.

Astrup den 24. marts 2010
Svend Vestergaard dirigent