Faster Badmintonklub

Faster BadmintonklubUngdomSeniorArrangementerBestyrelsenSalg af udstyrKlubmestre gennem tidenHovedsponsor i FBK

Faster Badmintonklub

Faster BK har til formål at udbrede kendskab til og dyrke badminton for interesserede. Klubben er tilsluttet DGI og Badminton Danmark.

Faster BK har hovedsageligt tider i aktivitetshuset og gymnastiksalen om mandagen, onsdagen og torsdagen. Tiderne bliver fordelt efter først til mølle princippet, hvert år i juni, hvor der afholdes generalforsamling. Umiddelbart efter generalforsamlingen fordeles der spilletider.

Kontaktperson
Niels Lund
Fasterlundvej 3, Astrup
6900 Skjern
tlf: 21 19 74 62
bn.lund@icloud.com

Ungdom

Faster Badmintonklub er en af de store klubber i Vestjylland.

Vi har 67 ungdomsspillere fra 6 til 20 år. Vi er en klub, hvor der er plads til alle, der gerne vil spille badminton. Hvis du har lyst til at spille badminton, så mød op til en af træningstiderne, eller ring til Hanne Vestergaard Kristensen på 23304656.

Træning startede i uge 43 og slutter sidst i marts.

Fra uge 43 er træningstiderne for alle ungdomsspillere:

Onsdag kl. 16.00-17.00    1. + 2. + 3. + 4. klasses piger og drenge

Trænere: Simone Frimor, Aske Mikkelsen, Jens Mortensen, Nathaniel Bøndergaard samt Kasper eller Hanne

Onsdag kl. 17.00-18.30   5. + 6. og 7. klasses piger og drenge

Trænere: Mikkel Frimor, Kasper V. Kristensen og Keld Frimor

Onsdag kl. 18.30-20.00   8. kl. og op klasse drenge og piger
Trænere:  Hanne V. Kristensen og Niels Lund

Trænerstaben forventes at være følgende:  Simone Frimor, Aske Mikkelsen, Mikkel Frimor, Kasper V. Kristensen, Keld Frimor, Niels Lund og Hanne V. Kristensen.

Hvis du har spørgsmål så kontakt Hanne V. Kristensen på 2330 4656.

Med venlig hilsen Faster Badmintonklub

Her kan kampplan og stillinger ses.

Link til alle turneringshold i DGI og Badminton Danmark

Alder ikke turneringsspiller turneringsspiller
U9-U13 310 460
U15-U19 410 560

Senior

Dette er tider fra 1. september 2022 til 31. marts 2023

Faster Badmintonklub udlejer banetider i Aktivitetshuset. I denne sæson forventer vi ca. 90 seniorspillere i gang fordelt på 28 banetider.

Hvis du er interesseret i en af de ledige tider, så kontakt venligst Hanne Vestergaard Kristensen på tlf. 23 30 46 56. Banerne fordeles efter først til mølle princippet på generalforsamlingen den 16. juni, derefter kan ledige tider bookes, så mød op til generalforsamlingen.

Bane 1 er til højre, når man står i indgangsdøren. I hallen roteres der mellem de 3 baner.

Hvis holdet som skal spille på jeres bane ikke er mødt op, når I er færdige med at spille, så sæt venligst nettet på plads.

Starttid Mandag Mandag Mandag Mandag
  Bane 1 Bane 2 Bane 3 Gymnastiksal
17.00-18.00 Gymnastik Gymnastik Gymnastik Fri
18.00-19.00 Knud Dalby Knud Erik Strøh reserveret
19.00-20.00 Kristian Pedersen Svend Erik Olesen Henning Kristensen Flemming Kragh
20.00-21.00 Hanne Vestergaard Karen Dissing
21.00-22.00

Starttid Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag
  Bane 1 Bane 2 Bane 3 Gymnastiksal
16.00-18.00 Træning Træning Træning Træning
18.00-19.00 Træning Træning Træning Træning
19.00-20.00 Træning Træning Træning Træning
20.00-21.00 Niels Lund Martin Hindhede Mads Madsen Henning Kristensen
21.00-22.00  Fri  Fri  Fri  Fri

Starttid Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag
  Bane 1 Bane 2 Bane 3 Gymnastiksal
17.00-18.00 Birgith Siig reserveret
18.00-19.30 FBG Volleyball FBG Volleyball FBG volleyball
19.30-20.30 Susanne Broch Allan Skovgaard Anita Christensen Jannie Ladekjær
20.30-21.30

Vintersæson Bane 1 Bane 2 Bane 3 Gymnastiksal
1. sept til 31. marts 1200 1200 1200 1000
Beløb i kr.
Sommersæson
 1. april til 31. august  650  650  650  650

Du har mulighed for at være passivt medlem, et passivt medlemskab koster 50,- kr. pr. år, som passiv medlem er du både med til at styrke klubbens arbejde, men du kan også frit deltage i alle klubbens arrangementer, indbetaling kan ske til en fra bestyrelsen.

Arrangementer i Faster Badmintonklub

Dato Arrangement Deltagere
19/12-22 Julehygge turnering alle seniorspillere
20/1+21/1-23 Træningsdøgn Alle ungdomsspillere fra 3. klasse og ældre
3/3-23 Klubmesterskab - med præmieoverrækkelse Senior, mixdouble
5/3-23 Klubmesterskab - med præmieoverrækkelse senior, single, damedouble, herredouble
18/3-23

Klubmesterskab - med præmieoverrækkelse

ungdom
29/3-23

Fælles afslutning

alle ungdomsspillere og forældre
29/3-23

Seniorhygge

alle seniorspillere
22/6-23 Generalforsamling for alle

Der vil blive opslået nærmere program for disse arrangementer, men sæt allerede i dag et kryds i jeres kalender, det er ikke mere seriøst end at alle kan deltage, og jo flere vi er, jo bedre bliver arrangementet, man er selvfølgelig også velkommen til at deltage som tilskuer.

Du har stadig mulighed for at være passivt medlem, et passivt medlemskab koster 50,- kr. pr. år, som passiv medlem er du både med til at styrke klubbens arbejde, men du kan også frit deltage i alle klubbens arrangementer, indbetaling kan ske til en fra bestyrelsen.

Faster Badmintonklubs bestyrelse

Formand:   Niels Lund   2119 7462
Næstformand:   Hanne V. Kristensen   2330 4656
Kasserer:   Hanne Birgitte Madsen   2213 0445
Sekretær:   Karen Dissing Kragh   4074 4113
Medlem:   Finn Bilberg   2141 9507

Vedtægter for

Faster Badmintonklub

§1 Klubbens navn er Faster Badmintonklub, som kan forkortes til Faster BK.

Klubben er hjemmehørende i Faster sogn i Skjern kommune.

§2 Klubbens mål er at udbrede kendskab til, og dyrke badminton for interesserede, samt at kunne arrangere kulturelle arrangementer, for såvel børn som unge og voksne.

§3 Klubben kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§4 Som aktiv medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under klubbens formål og bestemmelser. Optagelse i klubben sker ved henvendelse til en af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer.

Klubben forbeholder sig ret til at afvise nye medlemmer, såfremt alle spilletidspunkter, som klubben råder over, er optaget.

Passive medlemmer optages på lige fod med aktive medlemmer, men kan ikke tildeles faste spilletider.

§5 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dens formål.

Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

Indvarsling sker ved annoncering i dagspressen mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Godkendelse af beretningen
 4. Regnskab
 5. Godkendelse af regnskabet
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor og revisor suppleant
 9. Eventuel

Alle valg skal være skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende.

Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflertal.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

§7 Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år, valgbare til bestyrelsen er medlemmer som er fyldt 16 år

Dog skal formanden og kassereren være myndige.

§8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive medlemmer stiller skriftlig motiveret krav herom.

Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Alle valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Der vælges skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.

For en 1-årig periode vælges 1 suppleant for bestyrelsen.

Endvidere vælges 1 revisor, samt 1 revisor suppleant for en 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter.

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver inden for klubben.

Generalforsamlingen fastsætter kontingent til klubben.

§10 Regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj.

§11 Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidig, og et simpelt flertal stemmer derfor.

§12 Klubben kan opløses, såfremt 2/3 f de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.

Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingen til idrætslige formål for Faster Sogn.

Vedtægter med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

Den 22.12.2004

Hvis du mangler ketsjer, tasker, bolde eller greb så sælger Niels Lund dette i forskellige prisklasser. Han kan også strenge din ketsjer op, hvis den er sprunget.

Kontakt Niels Lund på  2119 7462 for yderligere information.

Klubmestre gennem tiden

Ungdomsklubmestre 2021-2022

Lørdag den 5. marts afviklede vi klubmesterskab for ungdomsspillerne. Der var 44 ungdomsspillere tilmeldt, som skulle spille 83 kampe. Det var en god dag, med rigtig mange flotte og tætte kampe. Dagen startede kl. 8.30 og var færdig kl. 19.20.

En stor tak til alle spillere, vi er nogle stolte trænere.

U9 pigesingle:

 1. plads: Thea Sinkjær
U9 single:

 1. plads: Lasse Kirkeby Solsø
U9 double:

 1. plads: Lasse Kirkeby Solsø og
  Lukas Christensen
U10 single:

 1. plads: David Luca Cuvuliuc
 2. plads: Mads Johannsen
U10 double:

 1. plads: David Luca Cuvuliuc og
  Kaare Mikkelsen
U11 pigesingle:

 1. plads: Naja Bonde Madsen
 2. plads: Isabella Moesgaard
U11 pigedouble:

 1. plads: Isabella Moesgaard og
  Ella Jun Holmgaard
U12 single:

 1. plads: Victor Ladekjær Christensen
 2. plads: Villiam Bak Rindom
U12 double:

 1. plads: Villiam Bak Rindom og
  Simon Yngre Rahr Krogh
U13 single:

 1. plads: Johan Heinrich Wilther Kaagaard
 2. plads: Marius Munkgaard Christensen
U13 double:

 1. plads: Viktor Bak Rindom og Nikolaj Kirkeby Solsø
U15 single:

 1. plads: Gustav Jun Holmgaard
 2. plads: Thomas Amby Reuss Damgaard
U15 double:

 1. plads: Johan Heinrich Wilther Kaagaard og
  Gustav Jun Holmgaard
 2. plads: Thomas Amby Reuss Damgaard og
  Jens Torp Mortensen
U16 single:

 1. plads: Jens Frøjk Bilberg
 2. plads: Aske Bang Mikkelsen
U17 double:

 1. plads: Aske Bang Mikkelsen og
  Jens Frøjk Bilberg
 2. plads: Jonas Kirkeby Solsø og
  Søren Frøjk Bilberg
U19 single:

 1. plads: Mikkel Frimor

Seniorklubmestre 2021-2022

Den 4. marts blev alle mixdouble kampe spillet. Det var en god dag med mange lige kampe. Spilleformen var igen i år ændret, så der kun blev spillet et sæt alle mod alle. Koncentrationen bliver skærpet, når der kun skal spilles et sæt.

Det var igen en fornøjelse at se alle de gode og tætte kampe. Tak til alle spillere.

Alle doubler og singler blev afviklet søndag den 13. marts. Det blev til 59 sæt, da vi også her kun spillede i hver kamp. Der var 8 damer til damedouble, 12 herrespillere, til herredouble og 6 af disse spillede også single. I alle 3 kategorier blev der spillet alle mod alle.

Tak for en god dag med meget seværdigt badminton.

 Mixdouble:

 1. plads: Karen Dissing Kragh og Richard Madsen
 2. plads: Hanne Birgitte og Mads Madsen
Herredouble:

 1. plads: Bent og Troels Moesgaard
 2. Søren Bilberg og Mikkel Frimor
Damedouble:

 1. plads: Hanne Vestergaard og
  Birgith Siig
Herresingle:

 1. plads: Thomas Lund
 2. plads: Mikkel Frimor

Klubmestre 2020-2021

Badmintonsæsonen 2020-2021 blev meget kort, vi nåede kun at træne i få uger, inden samfundet igen blev lukket ned grundet Corona i starten af december. Der blev derfor hverken afholdt træningdøgn, julehygge eller klubmesterskab. Det eneste vi afholdte var et udendørs afslutningsarrangement i slutningen af marts, hvor vi inviterede alle ungdomsspillere til hygge på bandebanen. Det var koldt og regnfuldt, men en dejlig time, hvor næsten alle ungdomsspillere kom og hyggede sig.

Ungdomsklubmestre 2019-2020

Lørdag den 26. september fik vi endeligt afviklet klubmesterskab for ungdomsspillerne for sæsonen 2019-2020. Den oprindelige spilledag var 14. marts, tre dage efter Danmark blev Corona lukket.

Grundet Corona restriktioner blev den gamle plan slettet, og spillerne blev inddelt i tidsperioder, så der ikke var så mange spillere og tilskuere af gangen. Dagen var inddelt i 4 perioder og startede kl. 8.15 og var færdige kl. 17.30. Dagen forløb efter alle Corona restriktioner, ny bold til hver kamp, pile til gåruter rundt i hallen, afspritning som alle er vandt til efterhånden og der var særlige regler i kiosken.

Det var ikke nemt at se, at spillerne havde haft en ekstra lang sommerpause. Der blev kæmpet utrolig flot.

Vi takker for jeres gode opførelse og deltagelsen. Især en tak til alle spillere, vi er nogle stolte trænere.

U8 single:

 1. plads: David Luca Cuvuliuc
 2. plads: Daria Maria Cuc
U9 drengesingle:

 1. plads: Valdemar Lejsgaard Ingemann
 2. plads: Victor Ladekjær Christensen
U9 double:

 1. plads: Daria Maria Cuc og Victor Ladekjær Christensen
 2. plads: Amalie Ceucá og Valdemar Lejsgaard Ingemann
U11 drengesingle:

 1. plads: Marius Munkgaard Christensen
 2. plads: Jonas Kjær
U11 drengedouble:

 1. plads: Nicolai Kirkeby Solsø og Marius Munkgaard Christensen
U12 drenge single:

 1. plads: Thomas Amby Reuss Damgaard
 2. plads: Johan Heinrich Wilther Kaagaard
U13 drengesingle:

 1. plads: Gustav Jun Holmgaard
 2. plads: Jens Torp Mortensen
U13 drengedouble:

 1. plads: Jens Torp Mortensen og Gustav Jun Holmgaard
U14 pigesingle:

 1. plads: Simone Frimor
 2. plads: Ida Vestergaard
U14 pigedouble:

 1. plads: Ida Vestergaard og Clari Nibigira
 2. plads: Simone Frimor og Rosemarie Wilther

U14 drengesingle:

 1. plads: Jonas Solsø
 2. plads: Aske Mikkelsen

U14 drengedouble:

 1. plads: Aske Mikkelsen og Mikkel Kjærsgaard
 2. plads: Johan Olesen og Jonas Solsø
U15 double:

 1. plads: Jens Frøjk Bilberg og Kasper Vestergaard Kristensen
U15 single:

 1. plads: Jens Frøjk Bilberg
 2. plads: Ebbe Bang Mikkelsen
U17 single:

 1. plads: Mikkel Frimor
U17 double:

 1. plads: Mikkel Frimor og Søren Frøjk Bilberg                        .

Seniorklubmestre 2019-2020

Den 6. marts blev alle mixdouble kampe spillet. Det var en god dag med mange lige kampe. Spilleformen var i år ændret, så der kun blev spillet et sæt alle mod alle. Koncentrationen bliver skærpet, når der kun skal spilles et sæt.

Det var igen en fornøjelse at se alle de gode og tætte kampe. Tak til alle spillere.

Alle doubler og singler skulle have været afviklet søndag den 15. marts, lige efter Corona nedlukningen. Seniorklubmesterskabet blev derfor aflyst. Vi glæder os til næste forår – forhåbentligt

 

Mixdouble:

 1. plads: Karen Dissing Kragh og Richard Madsen
 2. plads: Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig

Ungdomsklubmestre 2018-2019

Lørdag den 16. marts 2019 blev klubmesterskab for ungdomsspillerne afviklet. Der var 37 tilmeldte, som skulle spille 77 kampe. Vi startede kl. 8.30 og var færdige kl. 17.45.
Det var igen en fornøjelse at se alle de gode og tætte kampe. (Der blev spillet 15 3-sæts kampe)
Tak til alle spillere, vi er nogle stolte trænere.

U9 single:

 1. plads: Nicolai Kirkeby Solsø
 2. plads: Victor Christensen
  U9 double:

 1. plads: Nicolai Kirkeby Solsø og Magnus Lassen
  U11 single:

 1. plads: Mikkel Blæsbjerg Kjærsgaard
 2. plads: Johan Heinrich Wilther Kaagaard
  U11 double:

 1. plads: Mikkel Blæsbjerg Kjærsgaard og Jens Torp Mortensen
  U11 pige single:

 1. plads: Karina Ineza Nibigira
 2. plads: Karoline Bertelsen
  U11 pige double:

 1. plads: Louise Nedergaard Wilsøe og Karoline Bertelsen
  U13 single:

 1. plads: Jens Bilberg
 2. plads: Frederik Christensen
  U13 double:

 1. plads: Jens Bilberg og Kenneth Nedergaard Wilsøe
 2. plads: Kasper Kjær og Johan Olesen
  U13 pige single

 1. plads: Simone Frimor
 2. plads: Ida Vestergaard
U13 pige double

 1. plads: Simone Frimor og Sofie Hagelskjær
U15 single

 1. plads: Alex Kjærsgaard
 2. plads: Ebbe Mikkelsen
U15 double

 1. plads: Alex Kjærsgaard og Simon Nygård Lund
U16 single

 1. plads: Nathaniel Bøndergaard Jeppesen
 2. plads: Søren Frøjk Bilberg
U16 double

 1. plads: Troels Moesgaard Dyrvig og Kenny Nshimirimana

Seniorklubmestre 2018-2019

Søndag den 17. marts blev Faster Badmintonklubs senior klubmesterskab afviklet.
43 kampe blev det til, fordelt over 8 timer. Der var igen mange meget tætte kampe.
Dagen startede med kaffe og rundstykker. Vi var 28 deltagere og der blev spillet i 4 forskellige rækker. Hele formiddagen blev der spillet mixdouble mellem de 9 par og single mellem de 4 herrespillere. Om eftermiddagen blev alle double kampe afviklet, der var 8 herredouble par og 4 damedouble par.

Følgende kæmpede sig til titlen som klubmestre.


 

Herredouble:

 1. plads: Peder Solsø og Finn Bilberg
 2. plads: Keld Frimor og Erik Kjeldgård

Damedouble:

 1. plads: Karen Dissing Kragh og Hanne Vestergaard Kristensen
 2. plads: Britta Guldahl Pallesen og Anita Hedegaard

Herresingle:

 1. plads: Niels Lund
 2. plads: Bjarke Sørensen

Mixdouble:

 1. plads: Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig
 2. plads: Louise Madsen og Keld Frimor
 3. plads: Karen Dissing Kragh og Richard Madsen

Tillykke til alle vindere.

Ungdomsklubmestre 2017-2018

Lørdag den 3. marts 2018 blev klubmesterskab for ungdomsspillerne afviklet. Der var 35 tilmeldte, som skulle spille 72 kampe. Vi startede kl. 8.30 og var færdige kl. 16.45.
Det var igen en fornøjelse at se alle de gode og tætte kampe. (Der blev spillet 21 3-sæts kampe)
Tak til alle spillere, vi er nogle stolte trænere.

U10 single:

 1. plads: Johan Heinrich Wilther Kaagaard
 2. plads: Mikkel Blæsbjerg Kjærsgaard
  U10 double:

 1. plads: Jens Torp Mortensen og Nicolai Kirkeby Solsø
  U12 single:

 1. plads: Aske Mikkelsen
 2. plads: Jonas Kirkeby Solsø
  U12 double:

 1. plads: Jens Bilberg og Ida Vestergaard
  U14 single 1 (turneringshold)

 1. plads: Alex Kjærsgaard
 2. plads: Ebbe Mikkelsen
  U14 single 2

 1. plads: Niklas Jensen
 2. plads: Kasper Kjær
  U14 double

 1. plads: Elizabeth Bertelsen og Ebbe Bang Mikkelsen
 2. plads: Elias Bøndergaard Jeppesen og Nicklas Bjerg Jensen
  U15-U7-U19 single

 1. plads: Mikkel Frimor
 2. plads: Kenny Nshimirimana
  U15-U17-U19 double

 1. plads: Jens Søndergaard Kragh og Kenny Nshimirimana
 2. plads: Emil Ladekjær Christensen og Mikkel Frimor

Emil var syg ved overrækkelsen.

Seniorklubmestre 2017-2018

Lørdag den 20. januar blev Faster Badmintonklubs senior klubmesterskab afviklet.
32 kampe blev det til, fordelt over 5½ time. Der var igen mange meget tætte kampe.
Dagen startede med kaffe og rundstykker. Vi var 18 deltagere og der blev spillet i 4 forskellige rækker. Hele formiddagen blev der spillet double der var 5 herredouble par, 3 damedouble par og 3 single spillere, der fik afviklet sine kampe, om eftermiddagen blev alle mixdouble kampe afviklet mellem de 8 par.

Følgende kæmpede sig til titlen som klubmestre.

 

1. plads herredouble
Peder Solsø og Anders Madsen


 2. plads i herredouble
Thomas Lund og Niels Lund

1. plads i damedouble
Hanne Vestergaard og Karen Dissing
1. plads i herresingle
Thomas Lund
 1. plads i mixdouble
Trine H. Ebbesen og Thomas Lund
   2. plads i mixdouble
Annie Lund og Niels Lund

Tillykke til alle vindere.

Ungdomsklubmestre

Lørdag den 18. marts blev klubmesterskabet for ungdomsspillere afholdt i Aktivitetshuset i Astrup. Der var 32 deltagere og vi fik afviklet 68 kampe fra kl. 8.30 til 16.45. Det var en dejlig dag, med mange fine kampe og godt humør. Tak for gejsten og de flotte kampe.

Hilsen bestyrelsen

U10 single:

1. plads: Mikkel Kjærsgaard

2. plads: Simone Frimor

Her var der kun 3 point til forskel mellem 1. og 2. pladsen.

U10 double:

1. plads: Ida Vestergaard og Simone Frimor

U11 single:

1. plads: Jens Bilberg

2. plads: Elias Bøndergaard

U11 double:

1. plads: Jens Bilberg og Aske Mikkelsen

U12 single:

1. plads: Alex Kjærsgaard

2. plads: Ebbe Mikkelsen

U12 double:

1. plads: Alex Kjærsgaard og Elias Bøndergaard

U14 single (turneringshold)

1. plads: Nathaniel Bøndergaard

2. plads: Mikkel Frimor

Her var der kun 3 point til forskel mellem 1. og 2. pladsen.

U14 single 2

1. plads: Markos Pedersen

2. plads: Nicklas Jensen

U14 double

1. plads: Nathaniel Bøndergaard og Mikkel Frimor

2. plads: Emil Christensen og Kenny Nshimirimana

U15 single

1. plads: Kristian Madsen

2. plads: Lærke Christensen

U15 double

1. plads: Jens Kragh og Kristian Madsen

2. plads: Kasper Vestergaard og Mikkel Frimor

U15 mixdouble

1. plads: Lærke Christensen og Benjamin Brølling

Seniorklubmestre

Lørdag den 21. januar blev Faster Badmintonklubs senior klubmesterskab afviklet.

26 kampe blev det til, fordelt over 5½ time. Der var igen mange meget tætte kampe.

Dagen startede med kaffe og rundstykker. Vi var 18 deltagere og der blev spillet i 4 forskellige rækker. Hele formiddagen blev der spillet mixdouble kampe mellem de 8 par, og om eftermiddagen var der 3 herredouble par, 3 damedouble par og 2 single spillere, der fik afviklet sine kampe.

Følgende kæmpede sig til titlen som seniorklubmestre den 21. januar 2017.

Herredouble:

1. plads: Thomas Lund og Niels Lund

2. plads: Peder Solsø og Anders Madsen

Damedouble:

1. plads: Karen Dissing Kragh og Hanne Vestergaard Kristensen

Herresingle:

1. plads: Thomas Lund

Mixdouble:

1. plads: Annie Lund og Thomas Lund

2. plads: Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig

  Hold 1:

Single:

1. plads: Jonas Solsø

2. plads: Gustav Jun Holmgaard

Double:

1. plads: Jonas Solsø og Gustav Holmgaard

U10:

Single:

1. plads: Jens Bilberg

2. plads: Mads Kjær

U11:

Single:

1. plads: Alex Kjærsgaard

2. plads: Ebbe Mikkelsen

Double i U10 og U11:

1. plads: Aske Mikkelsen og Jens Bilberg

2. plads: Ebbe Mikkelsen og Mathias Hansen

U12:

Single:

1. plads: Nathaniel Bøndergaard

2. plads: Mikkel Frimor

Double:

1. plads: Mikkel Frimor og Nathaniel Bøndergaard

2. plads: Emil Christensen og Nicklas Madsen

U13:

Single:

1. plads: Eskild Lynghus

2. plads: Thor Christensen

U14 herre:

Single:

1. plads: Kristian Madsen

2. plads: Kasper V. Kristensen

U14 dame:

Single:

1- plads: Lærke Christensen

Double U13 og U14:

1. plads: Kristian Madsen og Kasper V. Kristensen

2. plads: Eskild Lynghus og Thor Christensen

U15:

Single:

1. plads: Bjarke Sørensen

2. plads: Troels M. Dyrvig

U16:

1. plads: Annie Lund

2. plads: Casper Pedersen

Double: U15 og U16:

1. plads: Bjarke Sørensen og Troels M. Dyrvig

2. plads: Dennis M. Dyrvig og Jesper V. Kristensen

Mixdouble:

1. plads: Kathrine Hagelskjær og Kristian Madsen

2. plads: Lærke Christensen og Benjamin Brølling

Seniorklubmesterskab

Lørdag den 16. januar blev senior klubmesterskabet afviklet.
Dagen startede med kaffe og rundstykker. Vi var 25 deltagere og der blev spillet i 5 forskellige rækker.
Der var mange flotte og tætte kampe.

Vinderne i de forskellige rækker var:

Herredouble:

1. plads: Richard Madsen og Mads Madsen

Herredouble 50+:

1. plads: Henry Lauersen og Per Lauridsen (mangler på billedet)

Damedouble:

1. plads: Britta Holk og Jana

2. plads: Hanne Birgitte Madsen og Vivi Dammark (Mangler på billedet)

Herresingle:

1. plads: Thomas Lund

Mixdouble:

1. plads: Jana og Henry Lauersen

2. plads: Hanne og Henning Kristensen

Lørdag den 21. marts afholdt FBK klubmesterskab i badminton for ungdomsspillere til og med 8. klasse. Det blev en dejlig dag med utrolig mange flotte og tætte kampe.

I alt spillede de 46 deltagere 95 kampe fordelt over fredag og lørdag. Hvor er det dejligt, at kun 5 spillere har meldt afbud - hovedsageligt pga. ferie og skade.

Fredag spillede 7. og 8. klasse alle deres doubler, her blev der også kæmpet igennem.

Følgende blev klubmestre i 2015:

  U9 drenge single:

1. plads: Jens Bilberg

  U9/U10 single:

1. plads: Jonas Solsø

2. plads: Line Jensen

U10 drenge single:

1. plads: Ebbe Mikkelsen

2. plads: Alex Kjærgaard

U9/U10 double:

1. plads: Jonas Solsø og Ida Vestergaard

U9/U10 drenge double:

1. plads: Aske Mikkelsen og Jens Bilberg

U11 drenge single:

1. plads: Nathaniel Bøndergaard

2. plads: Mikkel Frimor

U12 drenge single:

1. plads: Eskild Lynghus

2. plads: Thor Christensen

U11/U12 drenge double:

1. plads: Thor Christensen og Martin Sørensen

2. plads: Emil Christensen og Nathaniel Bøndergaard

U13 drenge single:

1. plads: Kristian Madsen

2. plads: Kasper Kristensen

U13 pige single:

1. plads: Lærke Christensen

2. plads: Mathilde Holk

U13 double:

1. plads: Kristian Madsen og Jannik Lehmann

2. plads: Marius Kjærgaard og Kasper Kristensen

U14 herre single:

1. plads: Bjarke Sørensen

2. plads: Troels Dyrvig

U15 dame single:

1. plads: Annie Lund

U15 herre single:

1. plads: Martin Cowap

2. plads: Henrik Larsen

U14/U15 double:

1. plads: Troels Dyrvig og Bjarke Sørensen

2. plads: Dennis Dyrvig og Jesper Kristensen

Klubmestre senior 2014-2015

Herresingle:

1. plads: Thomas Lund

Damesingle:

1. plads: Malene Vestergaard

2. plads: Mette Therkildsen

Herredouble:

1. plads: Finn Bilberg (mangler på billedet) og Niels Lund

2. plads: Mads Madsen og Richard Madsen (mangler på billedet)

Damedouble:

1. plads: Birgith Sig og Bente Lodahl

2. plads: Karen Dissing Kragh og Hanne V. Kristensen

Mixdouble:

1. plads: Malene Vestergaard og Niels Lund

2. plads: Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig

3. plads: Karen Dissing og Richard Madsen

U9:

1. plads i single: Ebbe Bang Mikkelsen
2. plads i single: Elias Bøndergaard
3. plads i single: Mads Kjær

U9:

1. plads i double: Simon N. Lund og Ebbe B. Mikkelsen

U10 drenge:

1. plads i single: Nathaniel Bøndergaard
2. plads i single: Nicklas Madsen

U10 drenge:

1. plads i double: Nicklas Madsen og Teis Vestergaard

U12 drenge:

1. plads i single: Kristian Madsen
2. plads i single: Kasper V. Kristensen

U12 drenge:

1. plads i double: Kasper V. Kristensen og Kristian

  U13 drenge:

1. plads i single: Bjarke Sørensen
2. plads i single: Troels M. Dyrvig

U13 drenge:

1. plads i double: Bjarke Sørensen og Jesper V. Kristensen

U14:

1. plads i single: Annie Lund
2. plads i single: Henrik B. Larsen

U14:

1. plads i double: Henrik B. Larsen og Casper Pedersen

U16 drenge:

1. plads i single: Kenneth M. Dyrvig

1. plads i double: Kenneth M. Dyrvig og Bjarke Outzen

Seniorklubmesterskab

Mixdouble:

1. plads: Vivi Dammark og Niels Lund
2. plads: Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig

Herresingle:

1. plads: Thomas Lund

Damedouble:

1. plads: Karen Dissing og Hanne V. Kristensen

Herredouble:

1. plads: Kenneth og Bent Moesgaard Dyrvig
2. plads: Richard Madsen og Mads Madsen

U8 drenge:

1. plads i single: Elias Bøndergaard
2. plads i single: Jens Bilberg

U8 drenge:

1. plads i double: Elias og Jens

U10 drenge:

1. plads i single: Nathaniel Bøndergaard
2. plads i single: Emil Christensen

U10 drenge:

1. plads i double: Nathaniel og Mikkel Frimor

U11 piger:

1. plads i single: Lærke Christensen
2. plads i single: Mathilde Holk

U11 piger:

1. plads i double: Mathilde og Line Bilberg

U11 drenge:

1. plads i single: Kristian Madsen
2. plads i single: Kasper Kristensen

U11 drenge:

1. plads i double: Kasper og Kristian
2. plads i double: Thor Christensen og Eskild Lynghus

U13 piger:

1. plads i single: Annie Lund
2. plads i single: Christine Vestergaard

U13 piger:

1. plads i double: Christine og Kathrine Hagelskær

U13 drenge:

1. plads i single: Bjarke Sørensen
2. plads i single: Troels Dyrvig

U13 drenge:

1. plads i double: Bjarke og Troels
2. plads i double: Dennis Dyrvig og Jesper Kristensen

U16 piger:

1. plads i single: Kamilla Madsen
2. plads i single: Mette Therkildsen

U16 piger:

1. plads i double: Kamilla og Louise Jacobsen

U16 drenge:

1. plads i single: Anders Madsen
2. plads i single: Kenneth Dyrvig

U16 drenge:

1. plads i double: Anders og Thomas Lund

 

Seniorklubmesterskab

Herresingle:

1. plads: Richard Madsen
2. plads: Anders Madsen

Mixdouble:

1. plads: Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig
2. plads: Karen Dissing og Richard Madsen
3. plads: Hanne Birgitte og Mads Madsen

Damedouble:

1. plads: Karen Dissing og Hanne V. Kristensen
2. plads: Vivi Dammark og Hanne Birgitte Madsen

Herredouble:

1. plads: Richard Madsen og Mads Madsen
2. plads: Finn Bilberg og Niels Lund

Lørdag den 3. marts blev klubmesterskaberne for ungdomsspillere i Faster Badminton Klub afviklet.

Der var tilmeldt 47 ud af de 49 ungdomsspillere, der er under 15 år. I alt blev der spillet 86 kampe i tidsrummet 9.00 til 19.15. Næsten alle kampe var flotte og jævnbyrdige, så både spillere og tilskuere fik lov til at se en masse flot badminton.

Fra bestyrelsen vil vi gerne sige tak for opbakningen fra både spillere og forældre, det er rart med så stor en opbakning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

U8 drenge single:

1. pladsen gik til Nathaniel Bøndergaard og

2. pladsen gik til Nicklas Madsen

U8 drenge double:

1. pladsen gik til

Teis Vestergaard og Mikkel Frimor

U10 pige single:

1. pladsen gik til Mathilde Holk

og 2. pladsen gik til Line Bilberg

U10 pige double:

1. pladsen gik til Line Bilberg og Mathilde Holk

U10 drenge single:

1. pladsen gik til Kristian Madsen og

2. pladsen gik til Kasper Kristensen

U10 drenge double:

1. pladsen gik til Kristian Madsen og Kasper Kristensen og

2. pladsen gik til Søren Bilberg og Eskild Lynghus

U12 drenge single:

1. pladsen gik til Bjarke Sørensen og

2. pladsen gik til Troels Dyrvig

U12 drenge double:1. pladsen gik til Bjarke Sørensen og Jesper Kristensen
U13 pige single:

1. pladsen gik til Annie Lund

U13 pige double:

1. pladsen gik til Helena Holk og Annie Lund


U13 drenge single:1. pladsen gik til Kristian Hindhede og2. pladsen gik til Mads Kragh
U13 drenge double:

1. pladsen gik til Mads Kragh og Kristian Hindhede

U15 pige single:

1. pladsen gik til Kamilla Madsen og

2. pladsen gik til Louise Kristensen

U15 pige double:

1. pladsen gik til Mette Therkildsen og Louise Kristensen

U15 drenge single:1. pladsen gik til Kenneth Dyrvig og

2. pladsen gik til Anders Madsen

U15 drenge double:

1. pladsen gik til Kenneth Dyrvig og Bjarke Outzen

Seniorklubmesterskab

Herresingle:

1. pladsen gik til Klaus Hindhede

  Mixdouble:

1. pladsen gik til Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig og

2. pladsen gik til Birgith og Kristian Pedersen

  Damedouble:

1. pladsen gik til Karen Dissing og Hanne Kristensen

Herredouble:

1. pladsen gik til Mads Madsen og Richard Madsen og

2. pladsen gik til Finn Bilberg og Niels Lund

Lørdag den 19. marts afviklede vi klubmesterskabet for ungdomsafdelingen, der blev spillet 85 kampe, af 46 deltagere. Vi startede kl. 9.00 og var færdig kl. 19.30. Det er skønt når så mange børn/unge har lyst til at deltage i vores årlige klubmesterskab.

Der blev spillet utrolig mange flotte og jævnbyrdige kampe, faktisk rigtig mange 3-sæts kampe og der var god opbakning fra forældre og bedsteforældre - tak for det, det gør det hele lidt mere spændende for børnene.

De nye klubmestre kan ses herunder.

U9 pige single: Fie Hansen
U9 herresingle: Søren og Kristian
U9 double for piger og drenge: Kasper og Kristian

U9 double 2. plads: Søren og Thor
U11 pigesingle: Annie
U11 drenge single: Troels og Bjarke
U11 drenge double: Jesper og Bjarke
U11 drenge double 2. plads: Dennis og Troels
U12 drenge single og double: Mads og Kristian
U14 pige double: Louise og Mette
U17 pige single og double: Malene og Kirstine

Seniorklubmesterskab

Herresingle: Martin Vestergaard kæmpede sig til førstepladsen
Niels Lund måtte nøjes med 2. pladsen

Herredouble: 1. pladsen gik til Mads Madsen og Richard Madsen
Herredouble: 2. pladsen gik til Jesper Vestergaard og Thomas Jacobsen
Damedouble: 1. pladsen gik til Karen Dissing og Hanne Vestergaard
Damedouble: 2. pladsen gik til Hanne Birgitte Madsen og Vivi Dammark
Mixdouble: 1. pladsen gik til Majbritt og Bent Moesgaard Dyrvig
Mixdouble: 2. pladsen gik til Mads og Hanne Birgitte Madsen

Lørdag den 13. marts fik vi afviklet klubmesterskabet for alle ungdomsspillere. Hele 85 kampe blev der afviklet, fra kl. 9.00 til kl. 18.20.

Der var mange meget tætte kampe, og hvor er det dejligt at se alle 45 børn kæmpe så sveden pibler frem. Det er også dejligt at se så mange forældre, bedsteforældre og andre familiemedlemmer, sidde bag banerne og følge kampene meget nøje. Tak for opbakningen.

Resultaterne for 2010 blev således:


Christine og Annie
Guld i double
Guld og sølv i single
Guld i double
Jesper og David
Casper og Bjarke
sølv i double
Troels, Bjarke og Jesper
Guld, sølv og bronze i single
Jesper var taget til håndbold
Morten og Kristian
guld i double

Morten og Mads
Guld og sølv i single
Lykke og Mille
Guld i double
Louise og Mille
Guld og sølv i single
Klaus og Christoffer
Guld i double
Klaus og Anders
Guld og sølv i single
Kirstine og Malene
Jeppe og Mathias
Guld i double
Mads og Mathias
Guld og sølv i single

Seniorklubmesterskab

Bent og Majbritt
Guld i mixdouble

Karen og Hanne
Guld i damedouble
Richard og Mads
Guld i herredouble

Det netop afsluttede klubmesterskab for 2008 - 2009 forløb rigtig godt. Vi var ialt 65 deltagere. (37 ungdomsspillere og 28 seniorer) Se de nye klubmestre under teksten.

I løbet af de næsten 12 timer blev der afviklet 102 kampe på banerne i Aktivitetshuset. Det er dejligt at se hvor meget spillerne går op i badminton.  Der var mange lange jævnbyrdige kampe.

Vinderne af de forskellige rækker er:

U9 drenge single:
Jesper V. Kristensen - sølv
Troels Moesgaard - guld
U9 drenge double:
Jesper V. Kristensen og Troels Moesgaard - guld
U11 drenge single:
Kenneth Moesgaard - guld
Bjarke Outzen - sølv
U11 drenge double:
Kenneth Moesgaard og Bjarke Outzen - guld
U12 piger single:
Louise v. Kristensen . sølv
Mille Jacobsen - guld
U12 piger double:
Mille Jacobsen og Lykke Olesen - guld

U13 drenge single:
Klaus Moesgaard - guld
Thomas Lund - sølv
Anders Madsen - bronze

U13 drenge double:
Klaus Moesgaard og Christoffer Lodahl - guld
Malene Vestergaard vandt guld

og Kristina Madsen vandt sølv

U14 piger double:
Malene Vestergaard og Kirstine Vendelbo - guld
U16 drenge single:
Thomas Jacobsen - guld
Søren Galsgaard - sølv
U16 drenge double:
Thomas Jacobsen og Klaus Hindhede - guld

Seniorklubmesterskab

Mixdouble senior:
Birthe Madsen og Lars Bækgaard - guld

Damedouble senior:
Karen Dissing Kragh og Hanne V. Kristensen - guld
Herredouble senior:
Richard Madsen og Mads Madsen - guld

Lørdag den 12. januar blev der afholdt klubmesterskab i Faster Badminton Klub. Det blev en stor succes, hvor vi afviklede 102 kampe på de 3 baner der er til rådighed i Aktivitetshuset i Astrup. Stævnet startede kl. 8.30, med 67 ungdomskampe fordelt på 36 spillere. Der var mange flotte og jævnbyrdige kampe. Selv ved de yngste, 6 til 9 årige drenge, varede en single i 3 sæt tre kvarter. I denne pulje var der 6 drenge mellem 6 og 9 år. Vinder i single blev Mads Kragh, anden pladsen gik til Andreas Holk. I double blev det også Mads og Andreas der vandt guld og Jesper V. Kristensen og Troels M. Dyrvig der fik andenpladsen.

Ved U11 piger var der piger fra 6 år op til 10 år. Der var mange gode kampe, som endte med guld til Louise V. Kristensen i single og sølv til Linette Eybye. I double gik guldet til Linette E. og Lykke Olesen og sølv gik til Annie N. Lund og Louise V. K.

U11 drenge er 6 stærke drengespillere der alle spiller på samme turneringshold, så der var flere tætte og rigtig gode kampe at se i både single og double, hvor alle tre hold vandt en kamp. Dermed skulle vinderen findes via afgivne sæt, guldet gik til Kenneth M. Dyrvig og Klaus Moesgård. Anden pladsen gik til Bjarke Outzen og Anders Madsen efter resultatet i den indbyrdes kamp. I single gik guldet til Klaus Moesgård og sølvet gik til Anders Madsen.

I puljen med U13 piger var der også mange spændende kampe. Single finalen var en genganger fra sidste år. I år blev det en flot tre sæts kamp, hvor guldet igen blev vundet af Malene Vestergaard og sølvet gik til Kirstine V. Nielsen. I doublefinalen mødte Malene og Kirstine, Kristina Madsen og Mejse Petersen. Igen i år var Malene og Kirstine de stærkeste.

I U15-2 drenge var der kamp til det sidste, finalen blev en gyser i 3 sæt. Guldet blev kæmpet hjem af Jens A. Madsen og sølvet gik til Mikkel Albrecht. Doublen endte med en ny meget tæt gyser, hvor guldet gik til Jørgen N. Larsen og Ruben Larsen og sølvet gik til Jens og Mikkel.

U15-1 drenge. Her blev der afviklet ti gode single kampe, mange af dem var meget tætte. Guldet gik til Thomas Jacobsen - igen  - sølvet gik til Evan Outzen. I double var det en rigtig gyser der skulle vise hvem guldet skulle tilfalde. En meget jævnbyrdig tre sæts kamp, hvor to af sættene var i ombolde. Det længste strå blev dog trukket af Thomas Jacobsen og Lasse Hindhede, derved gik sølvet til Evan Outzen og Magnus Petersen.

Efter 67 ungdomskampe var en stor del af dagen gået, mange dueller var spillet og mange interne kampe var udkæmpet.

Bagefter var det så seniorernes tid til kamp. Der var i alt 32 seniorspillere. De fleste stillede op i både mixdouble og double. Der blev spillet 21 mixdouble kampe, mange heraf var meget tætte og spændende. Efter indledende puljer blev parrene delt ind i 3 puljer. I pulje 1 vandt Majbritt og Bent M. Dyrvig over Laila og Richard Madsen i en rigtig gyser. I pulje 2 vandt Majbritt og Jørgen Hindhede over Tove og Torben Hansen. I pulje 3 gik sejren til Hanne Birgitte og Mads Madsen og anden pladsen til Bente Kaasgaard og Martin Andersen.

Efter alle mixkampe skulle der afvikles 13 dame og herre doublekampe.

I damedouble blev vinderne Vivi Dammark og Hanne Birgitte Madsen, efter flere spændende kampe.

I herredouble var der to puljer, hvor der blev kæmpet til den store guldmedalje, med flere 3 sæts kampe. Finalen stod mellem Torben Hansen og Lars Bækgård - Richard Madsen og Mads Madsen. Det var en meget intens kamp hvor ingen ville afgive point uden fight. Vinderen blev Richard og Mads.

De første kampe blev spillet kl. 8.30 de sidste kl. 19.45. Det hele endte med pizza på byens torv for mange af deltagerne.

Tak for en god dag.

Faster BK  bestyrelse.

Mads Kragh og Andreas Holk
single og double vindere i U9
Louise V. Kristensen og Linette Eybye
single vindere i U11 piger
Lykke Olesen og Linette Eybye
doublevindere i U11 piger
Klaus Moesgård og Anders Madsen
Singlevindere i U11 drenge
Klaus Moesgård og Kenneth Dyrvig
vindere i double
Malene Vestergaard og Kirstine V. Nielsen
single og double vindere i U13 piger
Mikkel Albrecht og Jens A. Madsen
singelvindere i U15-2
Jørgen Larsen og Ruben Larsen
Doublevindere i U15-2
Thomas Jacobsen og Evan Outzen
singlevindere i U15-1
Thomas Jacobsen og Lasse Hindhede
doublevindere i U15-1

Seniorklubmesterskab

Vindere i de forskellige puljer i mixdouble i seniorrækkerne.
Majbritt og Bent

Laila og Richard
Majbrit og Jørgen
Hanne Birgitte og Mads

Lørdag den 20. januar blev der afviklet klubmesterskab i Faster Badminton Klub.

Ungdomsspillerne startede kl. 900, hvor 20 af ungdomsspillerne var klar til at spille badminton, frem til kl. 1330 blev der afviklet 44 kampe. Der var mange spændende og jævnbyrdige kampe. Især i U16 herredouble hvor der var spænding til det sidste, og i U16 herresingle hvor resultatet blev 18-21, 21-19 og 20-22 til Thomas. Men også finalen i U12 pigesingle var utrolig jævnbyrdig med cifrene 17-21, 21-14 og 21-19 til Malene V.

Følgende blev kåret som klubmestre 2007 i FBK

U10 drengesingle.

 1. plads          Klaus Moesgaard
 2. plads          Kenneth M. Dyrvig

U10 drengedouble.

 1. plads          Kenneth og Klaus
 2. plads          Bjarke O. og Anders M.

U12 pigesingle

 1. plads          Malene Vestergaard
 2. plads          Kirstine V. Nielsen
 3. plads          Kristina Madsen

U12 pigedouble

 1. plads          Malene og Kirstine
 2. plads          Mejse P. og Gitte M.

U16 herresingle

 1. plads          Thomas Jacobsen
 2. plads          Søren Bækgaard

U16 herredouble

 1. plads          Frederik P. og Anders T.
 2. plads          Evan O. og Magnus P.

Senior

På seniorsiden blev der afviklet 15 kampe mellem 6 mixdouble hold. Der var også her meget tætte kampe, faktisk var 9 af de 15 kampe på 3 sæt hver.

Placeringen på seniorsiden var lig kampene meget lige. 3 hold havde hver vundet 4 kampe. Efter gennemgang af indbyrdes kampe var der stadig ingen vinder fundet. Derefter skulle der tælles afgivne sæt, efter denne optællingsform blev Majbritt og Bent vinder med kun 2 afgivne sæt i de 4 vundne kampe. 2. og 3. pladsen havde begge afgivet 3 sæt, hvorefter der tælles afgivne point, det resulterede i, at 2. pladsen gik til Birthe Madsen og Flemming Kragh og 3. pladsen gik til Annette Hindhede og Erik Kjeldgård.

Tillykke til alle vindere fra Faster Badminton Klub

U9 Denge     Single       Kenneth Moesgaard

U9 Drenge    Double      Christoffer Lodahl / Thomas Lund

U11 Piger     Single       Malene Vestergaard

U11 Piger     Double      Kristine Vendelbo/Malene Vestergaard

U13 Drenge  Single       Rasmus Hansen

U13 Drenge  Double      Evan Outzen/Magnus Pedersen

U15 Drenge  Single       Søren Bækgaard

U15 Drenge  Double      Anders Thesbjerg/Søren Bækgaard

U16 Piger     Single       Majbritt Hindhede

U16 Piger     Double      Monica Vendelbo/Majbritt Hindhede

Herre           Single       Bent Moesgaard

Mix-double                  Birthe Madsen/Erik Kjeldgaard

TOP