Vedtægter

Vedtægter for

Faster Badmintonklub

§1 Klubbens navn er Faster Badmintonklub, som kan forkortes til Faster BK.

Klubben er hjemmehørende i Faster sogn i Skjern kommune.

§2 Klubbens mål er at udbrede kendskab til, og dyrke badminton for interesserede, samt at kunne arrangere kulturelle arrangementer, for såvel børn som unge og voksne.

§3 Klubben kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§4 Som aktiv medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under klubbens formål og bestemmelser. Optagelse i klubben sker ved henvendelse til en af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer.

Klubben forbeholder sig ret til at afvise nye medlemmer, såfremt alle spilletidspunkter, som klubben råder over, er optaget.

Passive medlemmer optages på lige fod med aktive medlemmer, men kan ikke tildeles faste spilletider.

§5 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dens formål.

Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

Indvarsling sker ved annoncering i dagspressen mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Godkendelse af beretningen
  4. Regnskab
  5. Godkendelse af regnskabet
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisor suppleant
  9. Eventuel

Alle valg skal være skriftlige, og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende.

Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflertal.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

§7 Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år, valgbare til bestyrelsen er medlemmer som er fyldt 16 år

Dog skal formanden og kassereren være myndige.

§8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive medlemmer stiller skriftlig motiveret krav herom.

Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Alle valgt af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Der vælges skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.

For en 1-årig periode vælges 1 suppleant for bestyrelsen.

Endvidere vælges 1 revisor, samt 1 revisor suppleant for en 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter.

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver inden for klubben.

Generalforsamlingen fastsætter kontingent til klubben.

§10 Regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj.

§11 Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidig, og et simpelt flertal stemmer derfor.

§12 Klubben kan opløses, såfremt 2/3 f de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.

Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingen til idrætslige formål for Faster Sogn.

Vedtægter med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

Den 22.12.2004