Generalforsamling i Astrup Vandværk

/ / Nyhed

afholdes onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 i Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
4. budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
Martin Pedersen, Fiskbæk, Poul Refstrup, Ejstrup og Steen Bovtrup, Faster
6. valg af reg. revisor/statsaut. revisor – på valg er:
Beierholm Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
Sletten 45, 7500 Holstebro
7. behandling af indkomne forslag
8. eventuelt
Efter generalforsamlingen er vi vært ved smørrebrød og kaffe m/tilbehør.

Astrup Vandværk A.m.b.A. – Bestyrelsen