Generalforsamling i Astrup Vandværk

/ / Nyhed

onsdag den 4. marts 2020 19.00 i Aktivitetshuset i Astrup med følgende dagsorden:

  valg af dirigent
  bestyrelsens beretning
  det reviderede årsregnskab
  budget for det kommende år.
  valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:  Svend Erik Olesen, Astrup og Johannes Kaasgaard, Ejstrup
  valg af reg. revisor/statsaut. Revisor – på valg er: Beierholm, Statsaut. Revisionspartnerselskab, Holstebro
  behandling af indkomne forslag
  eventuelt

Astrup Vandværk A.m.b.A. Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er vi vært ved et mindre traktement.