Aktiv Faster – old

Aktiv FasterBestyrelsenRepræsentantskabetBliv medlemOpgaverBanderArrangementerGalleri

Aktiv Faster er en sogneforening.

Det er primært foreningens formål at virke til at lokalområdet fortsat må udvikles og styrkes, ved samarbejde, nye initiativer god forståelse og tværgående arrangementer.

Foreningen kan virke som lokalområdets samlede talerør over for offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Foreningens formål er desuden at forestå driften af Aktivitetshuset til gavn for foreningens medlemsforeninger og medlemmer fortrinsvis i lokalområdet. Dette skal ske i samarbejde med Faster Skole.

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de tilsluttede medlemsforeninger, hver med 2 repræsentanter og 5 repræsentanter valgt på årsmødet af de personlige medlemmer

Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer plus Faster Skoles leder, denne har dog ingen stemmeret. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesformanden er også repræsentantskabets formand.

Formand
Svend Erik Olesen
Telefon: 2427 4376
Mail: laursenolesen@gmail.com


Nedenfor er listet foreningens bestyrelse

Funktion Valgt via Navn Adresse Mail
Formand F Svend Erik Olesen Hostedhøj 5 E-mail
Næstformand F Pernille B. Mikkelsen Stensbovej 3 E-mail
Kasserer F Jørgen Hindhede Skovvejen 3 E-mail
Sekretær B Vivi-Ann Stampe Kirkegaard Egerisvej 19 E-mail
Medlem F Mads Astrup Madsen Ejstrupvej 9 E-mail
Medlem F Maj Lejsgaard Ingemann Møllebækvej 4 E-mail
Medlem F Jens Peder Bendtsen Granlyvej 1 E-mail
Medlem B Tove Pedersen Præstevejen 3 E-mail 
Medlem B Kristian Villumsen Højevej 25 E-mail
Medlem B Pernille Nasser Pilevænget 36b E-mail
Medlem F Birgitte Jørgensen Stensbovej 14 E-mail
         
For skolen / børnehaven   Inger Mølholm   E-mail
         
Udleje (ekstern)   Susanne Kjær Olesen Egerisvej 38 E-mail

B = Borgervalgt
F= Foreningsvalgt

2022

 

2021

2021-11-02 Referat Bestyrelsesmøde Aktiv Faster

2021-09-06 Referat Bestyrelsesmøde Aktiv Faster

2021-06-24 Referat Bestyrelsesmøde Aktiv Faster

2020

2019

18.02.2019_Referat_AF_bestyrelsesmøde

2018

19.03.2018_Referat_AF_Konstituerende_bestyrelsesmøde

22.02.2018_Referat_AF_bestyrelsesmøde

29.05.2018_Referat_AF_bestyrelsesmøde

29.08.2018_Referat_AF_bestyrelsesmøde

29.11.2018_Referat_AF_bestyrelsesmøde

2017

2016

22.02.2016_Referat_AF_bestyrelsesmøde

2015

02.12.2015_Referat_AF_bestyrelsesmøde

10.09.2015_Referat_AF_bestyrelsesmøde

11.06.2015_Referat_AF_bestyrelsesmøde

16.03.2015_Referat_AF_årsmøde

16_02_2015_Referat_AF_bestyrelsesmøde

2014

04_12_2014_Referat_AF_bestyrelsesmøde

10.09.2014_Referat_AF_bestyrelsesmøde

03.06.2014_Referat_AF_bestyrelsesmøde

18.03.2014_Referat_AF_bestyrelsesmøde

12.03.2014_Referat_AF_årsmøde

18.02.2014_Referat_AF_bestyrelsesmøde

2013

18.12.2013_Referat_AF_bestyrelsesmøde

08.10.2013_Referat_AF_bestyrelsesmøde

19.06.2013_Referat_AF_bestyrelsesmøde

24.01.2013_Referat_AF_borgermøde

2012

29.11.2012_Referat_AF_bestyrelsesmøde

29.08.2012_Referat_AF_bestyrelsesmøde

07.06.2012_Referat_AF_bestyrelsesmøde

11.04.2012_Referat_AF_konsittuerende_bestyrelsesmøde

07.03.2012_Referat_AF_bestyrelsesmøde

2011

06.10.2011_Referat_AF_bestyrelsesmøde

15.06.2011_Referat_AF_bestyrelsesmøde

04.04.2011_Referat_AF_bestyrelsesmøde

22.03.2011_Referat_AF_årsmøde

21.02.2011_Referat_AF_bestyrelsesmøde

2010

14.12.2010_Referat_AF_bestyrelsesmøde

09.06.2010_Referat_AF_bestyrelsesmøde

24.03.2010_Referat_AF_bestyrelsesmøde

Vedtægter for foreningen Aktiv Faster § 1 Navn

Foreningens navn er Aktiv Faster.

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Astrup, Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 3 Stiftelse

Foreningen er stiftet den 26/11 2003 og består af foreninger, organisationer og institutioner kaldet medlemsforeninger og borgere i lokalområdet kaldet medlemmer.

§ 4 Formål

Det er primært foreningens formål, ved samarbejde og god forståelse, at virke til lokalområdet må udvikle sig til gavn for alle. Foreningen kan virke som lokalområdets samlede talerør over for off. myndigheder og samarbejdspartnere.
Foreningens formål er desuden at forestå driften af Aktivitetshuset til gavn for foreningens medlemsforeninger og medlemmer fortrinsvis i lokalområdet. Dette skal ske i samarbejde med Faster Skole.

§ 5 Administration og drift

Den til foreningens formål fornødne kapital tilvejebringes gennem kontingent fra medlemsforeninger, medlemmer, institutioner, organisationer, gaver fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, private virksomheder, fonde m.v., ved udlejning af lokaler og aktiviteter iøvrigt. Disponering af årets resultat under hensyn til § 4 og kontingenter godkendes af repræsentantskabet.

§ 6 Ledelse

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af de tilsluttede medlemsforeninger, hver med 2 repræsentanter og 5 repræsentanter valgt på årsmødet af de personlige medlemmer.

Medlemsforeninger udpeger selv deres repræsentanter. Navne på disse personer, skal straks skriftligt meddeles til formanden senest 14 dage før et repræsentantskabs- eller årsmøde. Repræsentanter skal være myndige. Repræsentanter sidder i repræsentantskabet for 2 år af gangen indtil udgangen af marts.

Optagelse af nye medlemsforeninger skal godkendes af repræsentantskabet. Kontingent fastsættes af repræsentantskabet.

De tilsluttede medlemsforeninger kan kun udtræde af repræsentantskabet pr. 31. december, når skriftlig meddelelse herom er givet til formanden senest 30. juni.

§ 7 Afholdelse af årsmøde

Der afholdes årsmøde ultimo marts. Her vælges 6 bestyrelsesmedlemmer blandt og af medlemsforeningerne. 5 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt og af de personlige medlemmer. Disse 5 personligt valgte er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Indkaldelsen med dagsorden annonceres i lokale medier senest den 5. marts. Endelig dagsorden med eventuelle forslag, regnskab og budget udsendes til repræsentantskabet senest 10 dage før årsmødet.

Formanden kan på bestyrelsens foranledning indkalde til ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde skal afholdes

 •   når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftlig over for bestyrelsenfremsætter anmodning herom,
 •   når et flertal af bestyrelsen ønsker det.Mødet skal afholdes senest 4 uger efter
 •   at krav herom er modtaget
 •   og at mødet er indkaldt skriftligt med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden.§ 8 Årsmødets dagsorden og afviklingÅrsmødets dagsorden skal mindst omfatte:
 1. Valgafdirigent.
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Repræsentantskabets godkendelse af den reviderede årsrapport, budget for detkommende år, disponering af årets resultat og fastsættelse af kontingenter.
 4. Indkomneforslag.
 5. Medlemsforeningernes valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
 6. Personlige medlemmers valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
 7. Valg af revisor, 1 ulige år og 1 lige år.
 8. Eventuelt.

Vedr. punkt 4:
Senest inden udgangen af februar måned skal skriftlig forslag være formanden i hænde.

Vedr. punkt 5 og 6:
Valg sker ved skriftlig afstemning. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsesmedlemmer der repræsentere medlemsforeningerne bør sidde i repræsentantskabet. Opstilling af kandidater skal være godkendt af kandidaten. Fremgangsmåden ved valg fastsættes af dirigenten.

Hvis en foreningsmedlems-repræsentant også er personligt medlem af Aktiv Faster kan vedkommende stemme ved valget af de 5 frit valgte.

Beslutninger på årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis et medlem ønsker det.

Hvert medlem af repræsentantskabet har en stemme. Der kan gives skriftlig fuldmagt til anden person fra samme medlemsforening/gruppen af personlige medlemmer. Ved stemmelighed bliver forslag forkastet.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal repræsentanter. Dog kræver beslutningen om foreningens opløsning, ændringer i foreningens vedtægter og udelukkelse af medlemskab at mindst 2/3 af repræsentantskabet stemmer herfor. Møder et sådant antal repræsentanter ikke frem, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkalder bestyrelsen til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte repræsentanter.

Der tages referat af Årsmødet, som underskrives af dirigenten.

Årsmødet er et åbent møde for alle interesserede. Alle har taleret, men kun medlemmer har stemmeret. (foreningsrepræsentanter og personer som er medlem af Aktiv Faster).

Senest 8 dage efter afholdt møde udsendes referat til repræsentantskabet.

§ 9 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer plus Faster Skoles leder, denne har dog ingen stemmeret.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesformanden er også repræsentantskabets formand.

Hvert år afgår skiftevis 5 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal, og 6 på ulige årstal, – ligeligt fordelt blandt medlemsforeninger og medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fravær, som forventes at vare mere end 3 måneder.

Bestyrelsen afholder møde hvert kvartal og herudover så ofte formanden eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Formanden skal sikre, at alle medlemmer indkaldes.

Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller kasserer.

På bestyrelsesmødet kan der kun træffes beslutning om emner, som er optaget på dagsordenen eller ændringsforslag hertil.

Der føres referat af bestyrelsesmøderne, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 8 dage efter mødets afholdelse med krav om ændringsønsker senest 8 dage efter udsendelsen af referatet. Indkommer ændringsønsker gentages proceduren. Det herefter godkendte referat underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.

§10 Tegningsret

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Årsrapport, budgetter

Foreningens bestyrelse skal hvert år udarbejde et budget for drift af Aktivitetshuset, der skal indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering. Endvidere skal der udarbejdes 10 årige drifts- og vedligeholdelsesplaner, der ligeledes indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering.

Foreningens bestyrelse skal hvert år udarbejde årsrapport, hvoraf driften af Aktivitetshuset skal være en specificeret note. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12 Revision

Foreningens regnskab note for drift af Aktivitetshuset revideres af Ringkøbing-Skjern Kommune. Bestyrelsen skal afgive regnskab og status inden den 1. februar. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer valg på årsmødet 1 ulige år, 1 lige år.

§ 13 Hæftelse

Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifterne, repræsentantskabet eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med foreningens virksomhed.

§ 14 Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske ved beslutning af repræsentantskabet. Vedtægtsændringer fremsendes til Ringkøbing-Skjern kommunalbestyrelse til orientering.

§ 15 Ophør

Ved foreningens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til gavn for lokalområdet.

Ovenstående vedtægter og vedtægtsændringer er vedtaget på det ordinære årsmøde den 24. marts 2010 og fremsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering.

Astrup den 24. marts 2010

Svend Vestergaard dirigent

Opdateret pr. Juni 2021

Forening

Repræsentant

Adresse

E-mail

Faster Badminton

Maj Lejsgaard Ingemann

Mads A. Madsen

Møllebækvej 4

Ejstrupvej 9

E-mail

E-mail

Astrup KFUM & KFUK

Jørgen Hindhede

Birgitte Jørgensen

Skovvejen 3

Stensbovej 14

E-mail

E-mail

Indre Missions Samfund

Brian Holk

Hostedhøj 2

E-mail

Luthersk Missionsforening

Knud-Erik Dyrvig

Grenevej 3

E-mail

Faster Sogns Højskole

Kristian Ahle

Hans Olesen

Egerisvej 13

Birkevænget 9

E-mail

E-mail

Menighedsrådet for Faster Sogn

Kjeld Solsø

Lone Christensen

Højbo 4

Højevej

E-mail

E-mail

Faster Seniorklub

Alice Bagge

Klokkebjergevej 12

E-mail

KFUM-Spejderne

Nicholine Daugaard

Jan Vestergaard

Videbækvej 13

Højbo 2

E-mail

E-mail

Faster Billiard Klub

Kjeld Olesen

Horsmosen 3

E-mail

Faster Boldklub og Gymnastikforening

Jens Peder Bendtsen

Svend Erik Olesen

Granlyvej 1

Hostedhøj 5

E-mail

E-mail

Fasters Børn

Anette Vestergaard

Hans Henrik Mikkelsen

Egerisvej 3

Stensbovej 3

E-mail

E-mail

Bliv medlem af Aktiv Faster

Som medlem af Aktiv Faster støtter du det frivillige arbejde der gøres, for at Faster Sogn skal være et godt sted at bo. Du støtter de aktiviteter, som samler sognet og som giver fælles oplevelser, til glæde for både børn, unge, voksne og de ældre.

Samtidig får du en række fordele – blandt andet:

 • muligheden for leje lokaler (med rabat) til forskellige arrangementer.
 • lån af flagstænger og flag, eksempelvis til sølvbryllup
 • indflydelse – i foreningen Aktiv Faster

I Aktiv Faster har vi 2 typer af medlemskaber:

 • Foreninger, klubber, sammenslutninger, institutioner, mm.
  Pris: 100 kr. om året pr. forening.

  For dette får de 2 pladser i repræsentantskabet sammen med de øvrige foreninger/klubber mm ialt 5 pladser i bestyrelsen. 
  De får evt. opmagasineret inventar forsikret gennem Aktiv Fasters indboforsikring.
  Det er Aktiv Fasters opfattelse at denne ordning giver et godt indtryk af et velorganiseret lokalsamfund med mulighed for interne debatter og fælles udmeldinger.
  Flere lokalsamfund har efterfølgende kopieret denne model.

Det andet medlemskab henvender sig til private borgere.

 • Husstande – Plus medlemsskab:
  Pris: 200 kr. om året.

  For dette får man et medlemskab, der giver ret til at stemme ved Årsmødet samt låne flagstænger og flag gratis af Aktiv Faster.
  Derudover får man ret til at leje Aktivitetshuset til 50 kr./time. Normal 150 kr./time. (øvrige begrænsninger og krav er omtalt på hjemmesiden)

 

Aktiv Faster koordinerer forskellige opgaver i sognet

Nedenfor kan du se, hvem du kan tage fat i, hvis du har spørgsmål eller idéer til nogle af de opgaver, der løses af Aktiv Faster – og du er meget velkommen til at deltage i opgaverne – jo flere vi er, jo sjovere og jo nemmere 🙂

ARBEJDSOMRÅDE

ANSVARLIG

Flagning

Ernst Kristensen og Poul Fomsgaard 9680 0520 koordinerer for Aktiv Faster. Kristian Ahle kan kontaktes – 2175 4374

Grønne områder (Faster)

Tovholder: Tove Pedersen – 2336 6519

Grønne områder (Astrup)

Ansvarlig: Erling Nygaard – 9736 4098
Tovholder – Trekantsområde: Kristian Ahle – 2175 4374

Arrangementsgrupper:

 

Fastelavn

Maj Lejsgaard Ingemann, Tina Krøy Pedersen for Aktiv Faster.

Kjeld Solsø, Lone Christensen, Simon Olesen og Brian Holk for Menighedsrådet

Skt. Hans

Birgitte Jørgensen for Aktiv Faster.

Thomas Bøndergaard fra Indre Mission/KFUM-K

Juletræstænding

Tove Pedersen, Birgitte Jørgensen, Svend Erik Olesen for Aktiv Faster.

Kjeld Jensen og Mogens Rasmussen fra Faster Forsamlingshus.

Kjeld Solsø, Lone Christensen, Simon Olesen og Brian Holk fra Faster Menighedsråd.

Juletræer: Poul Fomsgaard Jensen og Ernst Kristensen.

Kirkekoncert

Svend Erik Olese, Birgitte Jørgensen, Vivi-Ann Kirkegaard for Aktiv Faster.

Kjeld Solsø, Karsten Christensen, Lone Christensen, Brian Holk og Simon Olesen for Menighedsrådet.

Kjeld Jensen og Mogens Rasmussen fra Faster Forsamlingshus

Nytårskoncert

Jørgen Hindhede, Mads Madsen, Pernille Nasser for Aktiv Faster

Indendørs vedligehold

Jørgen Hindhede, Mads A. Madsen, Niels Boel Olesen, Jan Vestergaard, Inger Mølholm

Bandetovholder

Kristian Ahle, Lisbeth Ahle

Ekstern kontakt

Svend Erik Olesen

Lokalebestilling i Aktivitetshuset

Susanne Kjær Olesen – tlf. 2396 7823

Mødeservering

Dorthe Olesen, Tove Pedersen

Teknisk koordinator

Jørgen Hindhede, Jan Vestergaard

Sognearkiv

Erik Jacobsen

Velkomstgruppe

Pernille Bang, Mads Madsen, Jørgen Hindhede, Maj Lejsgaard Ingemann

Hjertestarteren

Kontaktpersoner:
Astrup – Astrid Hindhede
Ejstrup –
Faster – Menighedsrådet

Hjemmesiden

Finn Bilberg, Jeppe Vestergaard, Christa Vestergaard, Merete Bilberg, Hanne Vestergaard Kristensen, Rasmus Vestergaard, Vivi-Ann Stampe Kirkegaard

Bandefest / Frivillig fest

 Tove Pedersen, Kristian Villumsen, Vivi-Ann Stampe Kirkegaard

Cykelstier

Jens Peder Bendtsen, Mads Madsen

Driften af Faster Aktivtetshus er baseret på at der er frivillige, der vil gøre en indsats.

Så har du lyst til at medvirke til at holde omkostningerne ved driften af huset nede og hygge dig med kost og spand eller hakke og hyggeligt samvær, så tøv ikke med at kontakte:

Lisbeth S. Ahle, 2773 4374

Kristian Ahle, 2175 4374

Rengøringsbanden

Grøn bande – Faster

Grøn bande – Astrup

Forplejningsbanden – klik her:

Flagbanden – klik her:

Der er i øjeblikket ingen kurser

Se Galleriet her – GALLERI – AKTIV FASTER